Μαντράκι - Νίσυρος - Τηλ. +(3) 22420 31.580 - e mail: info@nisyros-taliotridia.com