Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Ministry of Rural Development
and Food
European
Commission

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ΓεωργικόΤαμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π)

The programme is co-financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Guidance Section (EAGGF-G)